วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วิธีสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)

วิธีสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)
โดย  น้ำทิพย์  ม่วงปลอด

วิธีสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Instruction
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Instruction
การสอนโดยใช้โครงงาน                                                                            
                    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 มุ่งเน้นให้ครูสอนนักเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
การสอนโดยวิธีโครงงานเป็นวิธีการหนึ่งที่สนองเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาเพราะครูมุ่งเน้นให้เกิดกับผู้เรียน  ผู้เรียนมีกรอบการทำงานภายใต้จุดประสงค์ของการเรียนรู้ในเนื้อหาแต่ละเรื่อง  และนักเรียนอาสาสมัครทำโครงงานตามความสนใจจากการสังเกต จากความสนใจส่วนตัว  โครงงานถือเป็นงานวิจัยเล็ก ๆ สำหรับนักเรียน เป็นการแก้ปัญหาหรือข้อสงสัย หาคำตอบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือ เมื่อนักเรียนเกิดปัญหา  นักเรียนก็หาคำตอบ  ออกแบบทดลองเพื่อพิสูจน์ว่าปัญหานั้นจริงหรือไม่ จากนั้นนักเรียนก็ทำการทดลองหรือศึกษาค้นคว้าเพื่อสรุปผล นำผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  การสอนโดยใช้โครงงานของครูควรจะสอนภายใต้เงื่อนไขว่า  การที่นักเรียนมีทักษะในการคิดหรือการตอบปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั้น ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองพร้อมกับตัวเด็ก  แต่จะเกิดขึ้นมาจากการสอน หรือฝึกฝนให้นักเรียน
ครูจะต้องดูแลนักเรียนให้เลือกทำโครงงานที่เหมาะสมกับความสามารถ เพื่อเขาได้ทำโครงงานจนสำเร็จครบขั้นตอน ทั้งนี้เพราะการเริ่มต้นด้วยความสำเร็จย่อมเป็นการเริ่มต้นที่ดีเสมอ
                   ในการที่นักเรียนจะทำโครงงานในรายวิชาใด นักเรียนจะเป็นผู้ที่เลือกหัวข้อที่จะศึกษาค้นคว้า ดำเนินการวางแผน ออกแบบประดิษฐ์ สำรวจ ทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งการแปรผล สรุปผลและการเสนอผลงาน โดยตัวนักเรียนเอง ครูเป็นเพียงที่ปรึกษา ดูแลเท่านั้น   การสอนให้นักเรียนได้เรียนวิชาโครงงานนั้น นอกจากจะมีคุณค่าทางด้านการฝึกให้นักเรียนมีความรู้ ความชำนาญ และมีความมั่นใจในการนำเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเองแล้ว ยังจะให้คุณค่าอื่น ๆ คือ
                   1. รู้จักตอบปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่เป็นคนที่หลงเชื่องมงายไร้เหตุผล
                   2. ได้ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ในเรื่องที่ตนสนใจได้อย่างลึกซึ้ง กว่าการสอนของครู
                   3. ทำให้นักเรียนได้แสดงความสามารถพิเศษของตนเอง
                   4. ทำให้นักเรียนสนใจเรียนในรายวิชานั้น ๆ มากยิ่งขึ้น
                   5. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
                   6. สร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ
                   7. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย


การสอนโดยใช้โครงงาน 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น